درباره آزمایشگاه

دنیای علم هر روز گسترش بیشتری می یابد و اطلاعات و دستاوردهای علمی بازیگران اصلی این صحنه هستند، باستان شناسی از جمله علمی است که علیرغم ماهیت خود، نیاز مبرمی که به تکنولوژی و فناوری های نوین دارد. به همین سبب در چند دهه اخیر دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی در پی استفاده از وسایل دیجیتال و کامپیوترها و دیگر تجهیزات نوین در پیشبرد این علم و حل مسائل آن هستند.

مرکزمطالعات آزمایشگاهی دیجیتال باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا در پی مطالعات دکتریعقوب محمدی فر عضو هیت علمی گروه باستان شناسی دانشکده هنرومعماری و ریاست دانشگاه بوعلی سینا و دانشجوی دکتری ایشان خانم شراره سادات میرصفدری در زمینه دیجیتال باستان شناسی از سال 1396 بررسی و مطالعه در این زمینه را آغاز و درسال 1398 با تجهیز مرکز به ابزارهاو تکنولوژی مدرن فعالیت خود را در بخش های مختلف آغاز کرده است.

  
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند